PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO


+421 902 690 690
agroporadca@aprocon.eu

ZÓNA PRE KLIENTOV

Prihláste sa na semináre
Sporné užívacie právo - kríženie

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk ako aj s odborníkmi z organizácií zabezpečujúcich implementáciu platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (MPRV SR, PPA) pripravujeme v mesiacoch marec a apríl 2017 školenia a semináre, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa predkladania jednotných žiadostí v roku 2017. Semináre budú zamerané najmä na predchádzanie a elimináciu následkov kríženia (viacnásobných deklarácií) v rámci priamych platieb vrátane právnej pomoci pre prípady nevyplatených priamych platieb.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok 20.3. Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.Záujemcovia o individuálne konzultácie volajte 0902 690 690.

AGROMAGAZÍN 2017

agromagazin clanok

 
AGROMAGAZÍN 2016
Prezentácie
O nás

Agroporadca od roku 2002 spolupracuje s podnikateľmi pôsobiacimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby, v potravinárstve a v poradenstve.

Agroporadca je zameraný na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, optimalizáciu nákladov na poistenie, správu poistenia, likvidáciu poistných udalostí, realitné sluby a pozemkové právo a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov v ŽV a RV.

Cieľom spolupráce je čo najlepšieho využitie možností sektoru pôdohospodárstva a PRV 2014-2020 pre každého poľnohospodára.

Napísali o nás
Partneri
Skeagis


Agrobiznis


Kontakt
agroporadca@aprocon.eu +421 902 690 690
 

DOTAZNÍK - informácie o rozsahu poradenstva otvoriť

Viac informácií o poradenstve a spolupráci sa dozviete po vyplnení časti DOTAZNÍK. Po doručení vyplneného dotazníka Vám navrhneme termíny na konzultáciu. Prvá konzultácia je bezplatná a nezaväzuje žiadnu zo strán k uzatvoreniu spolupráce. Poskytovateľ si vyhradzuje právo termín na konzultáciu neposkytnúť bez uvedenia dôvodu alebo z kapacitných dôvodov.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac:
Pre konzultáciu volajte +421 902 690 690, for english call +421 902 690 690
1 / 3
Oddelené priame platby dokument 1 dokument 2 dokument 3
režim jednotnej platby na plochu
platby prospešné pre klímu a životné podmienky - greening
- diverzifikácia plodín
- trvalý trávny porast
- oblasti ekologického záujmu
platby pre mladých poľnohospodárov
Viazaná podpora dokument 1 dokument 2
platba na pestovanie cukrovej repy
platba na pestovanie chmeľu
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie rajčiakov
platba na chov bahníc, jariek a kôz
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Prechodná vnútroštátna platba dokument 1 dokument 2
doplnková vnútroštátna platba na plochu
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
ekologické poľnohospodárstvo dokument 1 dokument 2
kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - TTP dokument
platby v horských oblastiach alebo s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) dokument 1 dokument 2
Platby za environmentálno - klimatické záväzky dokument 1 dokument 2 dokument 3 dokument 4
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve / zemiaky
integrovaná produkcia vo vinohradoch
ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
multifunkčné okraje polí
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov dokument 1 dokument 2 dokument 3
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v územiach európskeho významu
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v chránených vtáčich územiach
Dobré životné podmienky zvierat dokument
Zlepšenie starostlivosti o dojnice
Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných
Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
Sporné užívacie právo
KNM kontrola na mieste
KK Krížová kontrola
KP Kontroly na krížové plnenie
DPZ Kontroly na diaľkový prieskum zeme
Vládny audit
Opatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Opatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
komplexná analýza všetkých poistných zmlúv
hospodárske zvieratá
plodiny a plodinové zásoby
budovy, hnuteľné veci, zásoby
lom strojov a technológií
motorové vozidlá, PZP
motorové vozidlá, KASKO
všeobecná zodpovednosť za škodu
environmentálna škoda
zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O)
zodpovednosť zamestnancov
Prevádzkové financovanie
Investičné financovanie
Projektové financovanie
Preklenovacie financovanie
Skladiskové záložné listy
Tovarové záložné listy
Leasing
nákup
predaj
prenájom
Stanovisko
Informačné memorandum
Due Diligence
Realitná mediácia
Právne služby
Architekt
Audit a Daňové poradenstvo
Cross Compliance
IT, software, hardware
Kúpa a predaj farmy a pozemkov
Poradca chovateľa
Právne služby
Stavebné práce a inžinierska činnosť
Účtovníctvo
Verejné obstarávanie
Web dizajnér
Životné podmienky zvierat
Aktuality klientskej zóny
02.03.2017 Výzva na doplnkovú platbu na DJ

PPA zverejnila výzvu na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky
Termín: 13. marca 2017 do 31. marca 2017
Legislatíva: Nariadenie vlády 152/2013 Z. z..

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“) predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.
Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Identifikacny-list-ziadatela-na-rok-2017
Ziadost-o-doplnkovu-vnutrostatnu-platbu-na-dobytcie-jednotky-na-rok-2017
Oznamenie-o-pripadoch-vyssej-moci-a-vynimocnych-okolnosti-2017
Vyhlasenie-o-neuskutocneni-prevodu-platobneho-opravnenia

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


01.03.2017 Konzultácie k téme: Sporné užívacie právo – kríženie

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk ako aj s odborníkmi z organizácií zabezpečujúcich implementáciu platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (MPRV SR, PPA) pripravujeme v mesiacoch marec a apríl 2017 školenia, semináre a individuálne konzultácie, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa predkladania jednotných žiadostí na rok 2017. Semináre budú zamerané najmä na predchádzanie a elimináciu následkov kríženia (viacnásobných deklarácií) v rámci priamych platieb vrátane právnej pomoci pre prípady nevyplatených priamych platieb.


Viac informácií nájdete v klientskej zóne


23.02.2017 Fakty o aplikácii GSAA

V texte nižsie nájdete aktuálne fakty o aplikácii GSAA termín plánovaného uvedenia do ostrej prevádzky ako aj niekoľko dôvodov prečo to nemusí fungovať.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


22.02.2017 Preukázanie užívacieho práva k sporným pozemkom, diel 1

V zmysle §16b zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť doklady preukazujúce Vaše obhospodarovanie a užívacie právo k sporným pozemkom.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


20.02.2017 Poistenie plodín – jarná sezóna, jarný mráz

Začína sa jarná upisovacia sezóna, preto si Vám dovoľujeme pripomenúť informácie, súvisiace s úpisom poľnohospodárskych plodín:

 1. Termín dojednania rizika Krupobitie a Živel (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy + zrútenie skál alebo zeminy) je do 15.5.2017.
 2. Termín dojednávania poistného nebezpečenstva Sucho pri vzchádzaní pre jarný úpis: 10 dní pred vysiatím jarných plodín.
 3. Termín dojednávania pre poistné nebezpečenstvo Jarný mráz:
  • pri doručení podpísaných ponúk do 9.3.2017, 24:00 hod – úpis rizika jarný mráz bez čakacej doby
  • ak budú doručené po tomto termíne do 20.3.2017- úpis s čakacou dobou 15 dní odo dňa doručenia podpísanej ponuky.

Čakacia doba sa netýka ozimných plodín, ktoré boli upísané s rizikom JM na jeseň 2016.

Informácie o poistení plodín:
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


21.10.2016 Geopriestorová žiadosť o podporu a priame platby 2017

V súčasnej dobe Pôdohospodárska platobná agentúra, prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk distribuuje pre všetkých žiadateľov o Jednotnú platbu na plochu ( SAPS ) prístupové mená a heslá do systému Geopriestorovej žiadosti o podporu. V tomto systému bude nutné zakresliť jednotlivé plochy užívania žiadateľa, spolu s obhospodarovanou kultúrou a príslušnou plodinou.

V roku 2017 bude musieť byť v zmysle EU zakreslených pomocou tohto systému až 75% plôch obhospodarovaných na Slovensku. Preto je v súčasnej dobe potrebné, aby ste si na vašich príslušných regionálnych pracoviskách vyzdvihli dané údaje a uschovali do podania žiadosti. Dané heslo je jedinečné pre každého žiadateľa a bude využívané aj v nasledovných rokoch.

S vypracovaním a podaním Jednotnej žiadosti na rok 2017 Vám radi pomôžeme.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


Informačné kampane 2016
 

Zabezpečujeme kompletný servis, online správu poistenia, každoročné porovnanie všetkých poisťovní, variabilitu splatnosti poistného, zľavy na poistné a likvidáciu poistných udalostí.

Spoluprácou v oblasti komplexného poistenia Vašej poľnohospodárskej firmy získate zvýhodnenia pre ďalšie poradenské služby portálu AGROPORADCA / platby-projekty-finacie-poistenie-reality.


Sezóna 2016/2017

Poistenie plodín / porovnanie 3 poisťovní:

Ponúkame porovnania 3 poisťovní s rôznymi variantmi ukazovateľov a odborné vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory na poistenie plodín (platí pre podporované plodiny).

 1. Živelné poistenie
  • poistné nebezpečenstva – krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy
  • je možná aj kombinácia nebezpečenstiev, pričom základom je krupobitie
  • nutnosť upísania do 15.5.

 2. Jarný mráz
  • v období od 21.3. do 20.6.
  • nutnosť upísania do 15.3.
  • nutnosť upísania do 9. Marca bez čakacej doby

 3. Vymrznutie (zimný mráz)
  • v období od 1.11. do 20.3.
  • nutnosť upísania do 31.10.

 4. Sucho pri vzchádzaní
  • jarný úpis: 10 dní pred vysiatím na jar vysievaných plodín.
  • jesenný úpis: nutnosť upísania do 31.08, resp. 30.09.

 5. Sucho – kukurica
  • strata na úrode za predpokladu, že zrážkový deficit bude väčší / rovný 10 % daného vegetačného obdobia.

 6. Požieranie slimákmi
  • škody, ktoré vzniknú požerkami slimákov na mladých rastlinách poistených plodín.

 7. Poškodenie škodcami
  • cukrová repa, úhrada nákladov na nový osev.

 8. Poškodenie vetrom
  • škody na mladých rastlinách, ktoré vzniknú v dôsledku pôsobenia vetra.

 

Poistenie zvierat / porovnanie 4 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 4 poisťovní na poistenie všetkých druhov a kategórií hospodárskych zvierat, rekreačných alebo športových zvierat. Ponuky vypracujeme vo všetkých poisťovniach s rôznymi variantmi ukazovateľov na výber.

Poistenie majetku, zodpovednosti, zamestnancov a iné / porovnanie 20 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 20 poisťovní a poistenie budov, hnuteľných vecí, zásob, lom strojov a technológií, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, environmentálnej škody, zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O), poistenie zamestnancov a iné.


Odborníci na poľnohospodárske poistenie / kontaktujte nás
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590
for english call 0902 690 690 
 
 
Na základe monitoringu pripravenosti poľnohospodárov na úspešné predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 poskytujeme všetkým záujemcom o profesionálne poradenstvo možnosť spolupráce.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac - vyplňte dotazník a Vaše kontaktné údaje alebo nás kontaktujte.
 
Informačné kampane 2015
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

od 21.09.2015 do 29.09.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 7 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP a so samostatnými bodovacími kritériami
 2. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 3. Maximálne 3 ŽoNFP na žiadateľa z toho každá na inú oblasť
 4. Každá oblasť rozdelená na dve podoblasti, do 250 tis. EUR deklarovaných oprávnených výdavkov (podoblasť A) a nad 250 tis. EUR (podoblasť B)
 5. V každej oblasti indikatívne vyčlenených 25 % prostriedkov na podoblasť A a 75 % na podoblasť B
 6. Výstupom výrobného procesu môže byť produkt zo Zoznamu produktov, ďalšie potraviny a ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
 7. Špecifické podmienky oprávnenosti projektov
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 10. Podmienky oprávnenosti žiadateľa
 11. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom:
  • zmenou intenzity podpory
  • prioritným zameraním projektu
  • súvisom so spracovaním ekologickej produkcie
  • zavedením inovatívnej technológie
  • výrobok má certifikát/značku kvality alebo chránené značenie

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

Oblasti podpory 6,7,8 od 2.09.2015 do 14.09.2015

Oblasti podpory 1,2,4,5 od 5.10.2015 do 30.10.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 8 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP
 2. Rozdielne termíny uzatvorenia Výzvy podľa oblastí
 3. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 4. Maximálne 2 ŽoNFP na žiadateľa
 5. Nový spôsob podávania ŽoNFP
 6. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 7. Zoznamy oprávnených strojov, technológií resp. plodín
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Ktoré bodové kritériá sú najdôležitejšie
 10. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom zmenou intenzity podpory
 11. Zvýšenie intenzity podpory pre vybraných žiadateľov
 12. Povinné a nepovinné prílohy pri ŽoNFP
 13. Demarkačná línia pre veľké projekty

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 
Ročná kompenzačná platba na DJ dojnice chované vo voľnom ustajnení.

Termín na predloženie Žiadosti na dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) je do 15.mája 2015 bez sankcie.

Podmienky podpory
Zvýšenie celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu:
Jednoradové boxy – 5,90 m2/dojnica
Protiľahlé boxy – 5,58 m2/dojnica
Kotercové ustajnenia – 7,19 m2/dojnica

Výška podpory je 130 EUR/DJ/rok

Spôsob výpočtu ustajňovacej plochy (čo sa do metodiky nedostalo)

Do výpočtu celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu sa okrem rozmeru boxu resp. koterca započítavajú aj niektoré súvisiace plochy. (pre viac informácií kontaktujte agroporadca@aprocon.eu )

Žiadosť na ZPZP je možné kombinovať so Žiadosťou na Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie (AEZ).
Výška kombinovanej podpory je 330 EUR/DJ/rok
 

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.