PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

ZÓNA PRE KLIENTOV

Priame platby 2018
Prihláste sa na semináre
UKSUP - zelená oblasť

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk sú pripravené individuálne semináre, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa problematiky UKSUP – zelená oblasť. Semináre budú zamerané najmä na:

 • používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín,
 • greening a viazané platby na ovocie a zeleninu,
 • integrovaná produkcia: ovocie, zelenina, vinič,
 • súviasiaca legislatíva – výklad a aktuality,
 • povinnosti poľnohospodára – prehľady a hlásenia.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne. Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.


Sporné užívacie právo - kríženie

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk ako aj s odborníkmi z organizácií zabezpečujúcich implementáciu platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (MPRV SR, PPA) sú pripravené individuálne semináre na tému predchádzanie a eliminácia následkov kríženia (viacnásobných deklarácií) v rámci priamych platieb vrátane právnej pomoci pre prípady nevyplatených priamych platieb.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.Záujemcovia o individuálne konzultácie volajte 0902 690 690.

AGROMAGAZÍN 2017

agromagazin clanok

 
AGROMAGAZÍN 2016
Prezentácie

Krížové plnenie, greening, viazané platby z pohľadu kontroly 2017
Podpory v slovenskom agrosektore

O nás

Agroporadca od roku 2002 spolupracuje s podnikateľmi pôsobiacimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby, v potravinárstve a v poradenstve.

Agroporadca je zameraný na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, optimalizáciu nákladov na poistenie, správu poistenia, likvidáciu poistných udalostí, realitné služby a pozemkové právo a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov v ŽV a RV.

Cieľom spolupráce je čo najlepšie využitie možností sektoru pôdohospodárstva a PRV 2014-2020 pre každého poľnohospodára.

Napísali o nás
Partneri
Skeagis


Agrobiznis


Kontakt
info@agroporadca.sk +421 902 690 690
 

DOTAZNÍK - informácie o rozsahu poradenstva otvoriť

Viac informácií o poradenstve a spolupráci sa dozviete po vyplnení časti DOTAZNÍK. Po doručení vyplneného dotazníka Vám navrhneme termíny na konzultáciu. Konzultácia nezaväzuje žiadnu zo strán k uzatvoreniu spolupráce. Poskytovateľ si vyhradzuje právo termín na konzultáciu neposkytnúť bez uvedenia dôvodu alebo z kapacitných dôvodov.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac:otvoriť
Pre konzultáciu volajte +421 902 690 690, for english call +421 902 690 690
1 / 3
Oddelené priame platby dokument 1 dokument 2 dokument 3
režim jednotnej platby na plochu
platby prospešné pre klímu a životné podmienky - greening
- diverzifikácia plodín
- trvalý trávny porast
- oblasti ekologického záujmu
platby pre mladých poľnohospodárov
Viazaná podpora dokument 1 dokument 2
platba na pestovanie cukrovej repy
platba na pestovanie chmeľu
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie rajčiakov
platba na chov bahníc, jariek a kôz
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Prechodná vnútroštátna platba dokument 1 dokument 2
doplnková vnútroštátna platba na plochu
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
ekologické poľnohospodárstvo dokument 1 dokument 2
kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - TTP dokument
platby v horských oblastiach alebo s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) dokument 1 dokument 2
Platby za environmentálno - klimatické záväzky dokument 1 dokument 2 dokument 3 dokument 4
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve / zemiaky
integrovaná produkcia vo vinohradoch
ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
multifunkčné okraje polí
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov dokument 1 dokument 2 dokument 3
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v územiach európskeho významu
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v chránených vtáčich územiach
Dobré životné podmienky zvierat dokument
Zlepšenie starostlivosti o dojnice
Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných
Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
Sporné užívacie právo
KNM kontrola na mieste
KK Krížová kontrola
KP Kontroly na krížové plnenie
DPZ Kontroly na diaľkový prieskum zeme
Vládny audit
bezplatný audit poistenia
hospodárske zvieratá
plodiny a plodinové zásoby
budovy, hnuteľné veci, zásoby
lom strojov a technológií
motorové vozidlá, PZP
motorové vozidlá, KASKO
všeobecná zodpovednosť za škodu
environmentálna škoda
zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O)
zodpovednosť zamestnancov
Prevádzkové financovanie
Investičné financovanie
Projektové financovanie
Preklenovacie financovanie
Skladiskové záložné listy
Tovarové záložné listy
Leasing
nákup
predaj
prenájom
Stanovisko
Informačné memorandum
Due Diligence
Realitná mediácia
Právne služby
Architekt
Audit a Daňové poradenstvo
Cross Compliance
IT, software, hardware
Kúpa a predaj farmy a pozemkov
Právne služby
Stavebné práce a inžinierska činnosť
Účtovníctvo
Verejné obstarávanie
Web dizajnér
Aktuality klientskej zóny
07.02.2019 Poistenie plodín – jarná sezóna, jarný mráz
  Začína sa jarná upisovacia sezóna, preto si Vám dovoľujeme pripomenúť informácie, súvisiace s úpisom poľnohospodárskych plodín:
 • je potrebný vypísaný Dotazník na poistenie plodín.
 • Termín dojednania rizika Krupobitie a Živel (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy + zrútenie skál alebo zeminy) je do 15.5.2019.
 • Termín dojednávania poistného nebezpečenstva Sucho pri vzchádzaní pre jarný úpis: 10 dní pred vysiatím jarných plodín.
 • Termín dojednávania pre poistné nebezpečenstvo Jarný mráz:
  • pri doručení podpísaných ponúk do 9.3.2019, 24:00 hod – úpis rizika jarný mráz bez čakacej doby
  • ak budú doručené po tomto termíne do 20.3.2019 - úpis s čakacou dobou 15 dní odo dňa doručenia podpísanej ponuky.

Čakacia doba sa netýka ozimných plodín, ktoré boli upísané s rizikom JM na jeseň 2018.

Informácie o poistení plodín:
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590

Dotaznik na poistenie plodin.pdf

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


29.10.2018 Nové povinnosti pre prevádzkovateľov športovísk na poľnohospodárskej pôde

Prevádzkovateľ športoviska v chránených vodohospodárskych oblastiach je povinný aplikovať prípravky na ochranu rastlína viesť evidenciu o ich použití na poľnohospodársky využívanej pôde, na lesných pozemkoch a v športových areáloch a nahlasovať údaje podľa osobitného predpisu podľa geografickej polohy športových areálov.

Táto povinnosť sa plní prvýkrát do 15. februára 2020, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019. Ak prevádzkujete športovisko v záujmových územiach CHVO kontaktujte nás.

ZZ_2018_305_20190101 chránené vodohosp. uzemie 2019 aj postupne do 2021 navýši.pdf

Mapa CHVO 20190101_4911216-2.pdf

ZZ_2000_136_o hnojivach.pdf

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


15.08.2018 Problémy spôsobené nedostatočne pripravenou GSAA stále pretrvávajú!

Od mája tohto roku sa subjekty hospodáriace na juhozápadnom a strednom Slovensku každý mesiac stretávajú s výzvou od PPA aby si upravili svoje hranice. Tí žiadatelia, ktorí deklarovali v rámci Greeningu EFA prvky - stromoradie či iné alebo veľmi natesno vypočítali 5%, môžu mať veľké problémy a následne aj výrazné zníženie platieb, lebo od 1.6. nemôžu vykonať zmeny vo svojich deklarovaných plodinách. Tí žiadatelia, ktorí majú záväzky v Agroenvinromente môžu mať taktiež vážne problémy pokiaľ nevenujú dostatočnú pozornosť odstráneniu problémov vzniknutých najmä znížením výmery parciel na jednotlivých dieloch LPIS, ktoré vykonal VUPOP s omeškaním.

Tí, ktorí majú v rámci integrovanej alebo ekologickej produkcie na sady alebo vinice, uzavreté viacročné záväzky alebo požiadali o reštrukturalizácie vinohradov sa tiež dostanú sa do veľmi nepríjemnej situácie , lebo svoje záväzky musia znížiť a postup pri projektoch reštrukturalizácií je tým vhodný na odbornú konzultáciu.

Správca systému má právo počas roku upravovať hranice jednotlivých dielov, ale nesystémovosť a nepripravenosť zo strany VUPOPU a PPA je zarážajúca. VUPOP by mal vykonávať vo všetkých sadoch a viniciach úpravy hraníc po leteckom fotení dielov, ešte pred spustením systému, no nezvládajú to.

Metodika

Na stránke PPA je zverejnená Žiadosť o stiahnutie ale metodiku k nej tam nenájdete. Preto sa mohlo stať aj to, že ani pracovníci PPA neupozornili žiadateľov na to, že keď zmení VUPOP číslo daného nakresleného dielu, tak žiadateľ si sám musí podať žiadosť o zmenu: Žiadosť o vykonanie opravy v jednotnej žiadosti na rok 2018 z dôvodu aktualizácie LPIS a to s textom: z dôvodu aktualizácie LPIS PPA žiadame o opravu DPB v Zozname poľnohospodárskych pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2018 nasledovne: napr. Por. č. riadku 4 zmeniť pôvodný DPB Bratislava 8101/1 1A na Bratislava 9501/1 1A

Takéto zmeny by sa nemali konať počas už spustenej kampane, PPA a žiadatelia v Agroenvinromente už s tým mali problémy počas auditu EU, no napriek tomu sa systém nezlepšil ale naopak zhoršil.

Zrušenie regionálnych pracovísk PPA

Okrem týchto krokov GR PPA zrušil od 1.9.2018 regionálne pracoviská PPA v Komárne, Lučenci a v Trebišove. Tieto pracoviská najmä v KN patrili medzi najviac vyťažené s viac ako 10% počtom žiadateľov aj výmer. Chceme upozorniť žiadateľov patriacich pod zrušené pracoviská okresov KN, LC, TR že majú právo v nasledujúcom roku sami si vybrať, na ktorú PPA si podajú svoju žiadosť!

Výkon kontroly

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


13.08.2018 Poistenie plodín – zimný mráz a sucho

Poistenie sucha pri vzchádzaní, zimného mrazu/vymrznutia v sezóne 2018/2019
Blíži sa sezóna úpisu ozimných plodín na vyššie uvedené poistné nebezpečenstvá. Dovoľujeme si Vám v krátkosti pripomenúť termíny, v ktorých je možné tieto poistné nebezpečenstvá upísať (poistiť):

 • Poistenie sucha pri vzchádzaní: Je možné upísať u repky ozimnej do 31.08.2018 a u ozimných obilnín do 30.09.2018. Podmienkou pre dojednanie uvedeného rizika je nutnosť poistiť si aj riziká krupobitie, zimný mráz/vymrznutie a jarný mráz.
 • Poistenie zimného mrazu/vymrznutia: Uvedené poistné nebezpečenstvo je možné upísať do 31.10.2018.
  Predmetom poistenia sú ozimné obilniny a olejniny, na jeseň vysievaná/vysádzaná zelenina, na jeseň vysievané krmoviny pestované na ornej pôde. Podmienkou poistenia tohto rizika je zároveň dojednanie poistenia na riziko krupobitie, príp. aj riziko jarný mráz.

V prípade záujmu o poistenie je potrebné vypísať Dotazník na poistenie plodín.

Informácie o poistení plodín:
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590
poistenie@aprocon.eu

Dotaznik na poistenie plodin.pdf

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


16.07.2018 Výzva na podopatrenie 4.1. Zameranie: zavlažovanie

Zameranie: Zavlažovanie. Termín na predkladanie projektov je stanovený do 15.11.2018. Pre investície bolo vyčlenených 10 mil. EUR (výška NFP 70% - 40%). Výška oprávnených nákladov na jeden projekt minimálne 10.000 EUR, maximálne 2 000.000 EUR Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len 1 projekt (žiadosť o nenávratný finančný príspevok). Viac informácií...

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
 • je stanovený do 15.11.2018. Pre investície bolo vyčlenených 10 mil. EUR (výška NFP 70% - 40%). Výška oprávnených nákladov na jeden projekt minimálne 10.000 EUR, maximálne 2 000.000 EUR Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len 1 projekt (žiadosť o nenávratný finančný príspevok). Viac informácií...
 • 2. oprávnené sú len investície do zavlažovania plôch na pestovanie plodín uvedených v prílohe č. 7 výzvy „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, alebo na pestovanie krmovín na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe; alebo investície do zavlažovania ovocných druhov v sadoch, ktoré sú registrované ÚKSÚP; investície do zavlažovania v skleníkoch a fóliovníkoch; alebo investície do zavlažovania vinohradov alebo chmeľníc, ktoré sú registrované ÚKSÚP.
Pre váš záujem o vypracovanie projektu kontaktujte svojho agroporadcu na 0902 690 690

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


28.05.2018 Výzva na podopatrenie 4.1. Zameranie: OZE

Zameranie: Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy. Termín na predkladanie projektov je stanovený do 15.11.2018. Pre investície v Bratislavskom kraji bolo vyčlenených 2 mil. EUR (výška NFP 40%) a pre menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja suma 20 mil. EUR (výška NFP 50%). Výška oprávnených nákladov na jeden projekt minimálne 10.000 EUR, maximálne 1 000.000 EUR Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len 1 projekt (žiadosť o nenávratný finančný príspevok).

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
 • investície do geotermálnych vrtov a s tým súvisiacich investícií
 • investície spojené s využitím biomasy vzniknutej primárne zo živočíšnej výroby
 • investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde
Pre váš záujem o vypracovanie projektu kontaktujte agroporadcu na 0902 690 690

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


20.03.2018 Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018

PPA zverejnila oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018. Žiadosti je možné bez níženia výšky platby predkladať v termíne od 22.03.2018 do 15.05.2018 (utorok).

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


26.02.2018 Prinesie jar arktické mrazy?

Určite sledujete vývoj počasia v súvislosti s ohrozením poľnohospodárskych plodín jarným mrazom. Počasie predvídať je ťažké. Zo skúsenosti vieme, že riziko sa niekedy nevyplatí. Ako bude vyzerať počasie v marci, apríli alebo máji? Príde jarný mráz? Ak sa kvalitne poistíte tak môže pokojne prísť. Využite možnosť poistenia jarného mrazu - do 9.marca s INDIVIDUÁLNOU ZĽAVOU až 20% (min. zľava je 5%).

AKO MÁM POSTUPOVAŤ

 1. Vyplňte dotazník na poistenie plodín
 2. Termín dojednávania pre poistné nebezpečenstvo jarný mráz(JM):
  Pri doručení podpísaných ponúk do 9.3.2018, 24:00 hod - úpis rizika jarný mráz bez čakacej doby
  • ak budú doručené po tomto termíne do 20.3.2018 - úpis s čakacou dobou 15 dní odo dňa doručenia podpísanej ponuky.
  • Čakacia doba sa netýka ozimných plodín, ktoré boli upísané s rizikom JM na jeseň 2017.
 3. Termín dojednania rizika krupobitie a živel (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy + zrútenie skál alebo zeminy) je do 15.5.2018.
 4. Termín dojednávania poistného nebezpečenstva sucho pri vzchádzaní pre jarný úpis: 10 dní pred vysiatím jarných plodín.

Využite zvýhodnené ponuky poisťovní a naše bezplatné služby – porovnania, správy a likvidácie.

Viac info: 0902 590 590, 0910 590 590

Dotaznik na poistenie plodin.pdf

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


26.01.2018 Novela zákona 504/2003 vs Jednotná žiadosť 2018

Novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov nadobúda účinnosť 1.mája 2018. V súvislosti s pôvodným zámerom neboli prijaté všetky zmeny resp. boli prijaté aj zmeny nad rámec pôvodného zámeru. Novela zákona učinne zasiahne aj do nasledujúcej kampane podávania Jednotných žiadostí pre rok 2018 na čo sa odporúčame pripraviť čo najskôr. Dotknuté zmeny nájdete v priložených dokumentoch.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


15.01.2018 Poistenie plodín – jarná sezóna, jarný mráz
  Začína sa jarná upisovacia sezóna, preto si Vám dovoľujeme pripomenúť informácie, súvisiace s úpisom poľnohospodárskych plodín:
 • je potrebný vypísaný Dotazník na poistenie plodín.
 • Termín dojednania rizika Krupobitie a Živel (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy + zrútenie skál alebo zeminy) je do 15.5.2018.
 • Termín dojednávania poistného nebezpečenstva Sucho pri vzchádzaní pre jarný úpis: 10 dní pred vysiatím jarných plodín.
 • Termín dojednávania pre poistné nebezpečenstvo Jarný mráz:
  • pri doručení podpísaných ponúk do 9.3.2018, 24:00 hod – úpis rizika jarný mráz bez čakacej doby
  • ak budú doručené po tomto termíne do 20.3.2018 - úpis s čakacou dobou 15 dní odo dňa doručenia podpísanej ponuky.

Čakacia doba sa netýka ozimných plodín, ktoré boli upísané s rizikom JM na jeseň 2017.

Informácie o poistení plodín:
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590

Dotaznik na poistenie plodin.pdf

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


30.10.2017 Povinnosť registrácie partnerov verejného sektora

Na účely tohto zákona sa rozumie partnerom verejného sektora fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Pre posudzovanie povinnosti zápisu podnikateľa v poľnohospodárstve (žiadateľa) do Registra partnerov verejného sektora sú dôležité 2 skutočnosti:

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


15.05.2017 GSAA - Elektronické vypracovanie a podanie Jednotnej žiadosti

V zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 je 30. máj 2017 určený ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2017

Záujemcovia o elektronické vypracovanie a podanie Jednotnej žiadosti na rok 2017 volajte 0902 690 690

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


12.05.2017 Posunutie konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

PPA oznamuje žiadateľom, že MPRV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2017

Pre viac informácií nás kontaktujte

- oznamenie mprv sr o posunuti konecneho terminu na podavanie jz 2017 do 30 maja 2017

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


18.04.2017 GSAA - prečo to nemusí fungovať II

V nadväznosti na predchádzajúce články k problematike najčastejčích príčin nevyplatenia priamych podpôr upozorňujeme na najnovšie skúsenosti poľnohospodárskej verejnosti s aplikáciou GSAA a problematické alebo nefunčné časti systému. Pripájame aj naše odporúčania ako sa problémom vyhnúť resp. čo ešte do 15. mája môžete stihnúť. Na konci článku sa dozviete kde budeme v priebehu mája a kde sa môžeme určite stretnúť.

Aplikácia GSAA - prečo to nemusí fungovať II

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


25.03.2017 Jednotná žiadosť 2017

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

03.04.2017 Predtlačené dokumenty k JŽ na PR PPA na vyzdvihnutie
10.04.2017 Začiatok predkladania JŽ
02.05.2017 Začiatok predkladania JŽ – platby na zvieratá
15.05.2017 Koniec predkladania JŽ bez sankcie
16.05.2017 Začiatok predkladania JŽ so sankciou 1%/deň
31.05.2017 Zmeny a doplnenia JŽ
09.06.2017 Koniec predkladania JŽ so sankciou 25%

PPA dňa 24.03.2017 zverejnila oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017. Žiadosti je možné bez zníženia výšky platby predkladať v termíne od 10.04.2017 do 15.05.2017 (pondelok).

V uvedenom termíne je možné žiadať o nasledujúce platby:

 • Jednotná platba na plochu
 • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (Greening)
 • Doplnková vnútroštátna platba na plochu
 • Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
 • Platba pre mladých poľnohospodárov
 • Viazané priame platby
 • Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie /vrátane žiadosti o roršírenie záväzkov/
 • Ekologické poľnohospodárstvo
 • Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)
 • Platba v rámci sústavy Natura 2000

Predtlačené formuláre IL, JŽ, zoznam poľnohospodárskych pozemkov vr. oblastí ekologického záujmu, zoznamy na viazané priame platby na zvieratá a grafický materiál v papierovej podobe je možné si vyzdvihnúť od 03.04.2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Platby na zvieratá

V prípade, ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2016 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, sa Jednotná žiadosť na rok 2017 predkladá v termíne od 02.05.2017 do 15.05.2017.

Zmena a doplnenie žiadosti

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr 31.05.2017.

Krátenie platby za omeškanie

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote od 16.05.2017 do 09.06.2017, bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania

Žiadatelia s povinnosťou zakreslovania v GSAA na rok 2017 ( 5 786 žiadateľov )

Žiadatelia, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 v rámci jednotnej platby na plochu bola vyššia ako 400 ha a žiadatelia, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, nedostanú pre kampaň 2017 grafický materiál v papierovej podobe.
PPA odporúča žiadateľom, aby sa v prípade problémov s aplikáciou GSAA obracali priamo na NPPC-VUPOP.

Umiestenie aplikácie

https://gsaa.vupop.sk/

Informácie o aplikácii

https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html

Inštruktážne videá

http://www.podnemapy.sk/portal/vseobecne/videa.aspx

Žiadosti GSAA v kampani 2016

https://gsaa.vupop.sk/2016/login.html

Prihlasovacie meno a heslo do aplikácie si Žiadatelia môžu vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.
V prípade zmeny alebo nefunkčnosti hesla kontaktujte PPA mailom na gsaa@apa.sk

Odporúčania a Upozornenia portálu agroporadca k Jednotnej žiadosti a aplikácii GSAA: uvedieme v najbližšej aktualite

Dokumenty na stiahnutie:

identifikacny list na rok 2017.docx
jednotna ziadost na rok 2017.xlsx
prirucka pre ziadatela o priame podpory na rok 2017.pdf
ziadost o stiahnutie.xlsx
zoznam subjektov bez poskytnutia gp v roku 2017.xlsx
ziadost o zmenu a doplnenie.xls

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


02.03.2017 Výzva na doplnkovú platbu na DJ

PPA zverejnila výzvu na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky
Termín: 13. marca 2017 do 31. marca 2017
Legislatíva: Nariadenie vlády 152/2013 Z. z..

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“) predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.
Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Identifikacny-list-ziadatela-na-rok-2017
Ziadost-o-doplnkovu-vnutrostatnu-platbu-na-dobytcie-jednotky-na-rok-2017
Oznamenie-o-pripadoch-vyssej-moci-a-vynimocnych-okolnosti-2017
Vyhlasenie-o-neuskutocneni-prevodu-platobneho-opravnenia

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


01.03.2017 Konzultácie k téme: Sporné užívacie právo – kríženie

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk ako aj s odborníkmi z organizácií zabezpečujúcich implementáciu platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (MPRV SR, PPA) pripravujeme v mesiacoch marec a apríl 2017 školenia, semináre a individuálne konzultácie, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa predkladania jednotných žiadostí na rok 2017. Semináre budú zamerané najmä na predchádzanie a elimináciu následkov kríženia (viacnásobných deklarácií) v rámci priamych platieb vrátane právnej pomoci pre prípady nevyplatených priamych platieb.


Viac informácií nájdete v klientskej zóne


23.02.2017 Fakty o aplikácii GSAA

V texte nižsie nájdete aktuálne fakty o aplikácii GSAA termín plánovaného uvedenia do ostrej prevádzky ako aj niekoľko dôvodov prečo to nemusí fungovať.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


22.02.2017 Preukázanie užívacieho práva k sporným pozemkom, diel 1

V zmysle §16b zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť doklady preukazujúce Vaše obhospodarovanie a užívacie právo k sporným pozemkom.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


20.02.2017 Poistenie plodín – jarná sezóna, jarný mráz

Začína sa jarná upisovacia sezóna, preto si Vám dovoľujeme pripomenúť informácie, súvisiace s úpisom poľnohospodárskych plodín:

 1. Termín dojednania rizika Krupobitie a Živel (krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy + zrútenie skál alebo zeminy) je do 15.5.2017.
 2. Termín dojednávania poistného nebezpečenstva Sucho pri vzchádzaní pre jarný úpis: 10 dní pred vysiatím jarných plodín.
 3. Termín dojednávania pre poistné nebezpečenstvo Jarný mráz:
  • pri doručení podpísaných ponúk do 9.3.2017, 24:00 hod – úpis rizika jarný mráz bez čakacej doby
  • ak budú doručené po tomto termíne do 20.3.2017- úpis s čakacou dobou 15 dní odo dňa doručenia podpísanej ponuky.

Čakacia doba sa netýka ozimných plodín, ktoré boli upísané s rizikom JM na jeseň 2016.

Informácie o poistení plodín:
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


21.10.2016 Geopriestorová žiadosť o podporu a priame platby 2017

V súčasnej dobe Pôdohospodárska platobná agentúra, prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk distribuuje pre všetkých žiadateľov o Jednotnú platbu na plochu ( SAPS ) prístupové mená a heslá do systému Geopriestorovej žiadosti o podporu. V tomto systému bude nutné zakresliť jednotlivé plochy užívania žiadateľa, spolu s obhospodarovanou kultúrou a príslušnou plodinou.

V roku 2017 bude musieť byť v zmysle EU zakreslených pomocou tohto systému až 75% plôch obhospodarovaných na Slovensku. Preto je v súčasnej dobe potrebné, aby ste si na vašich príslušných regionálnych pracoviskách vyzdvihli dané údaje a uschovali do podania žiadosti. Dané heslo je jedinečné pre každého žiadateľa a bude využívané aj v nasledovných rokoch.

S vypracovaním a podaním Jednotnej žiadosti na rok 2017 Vám radi pomôžeme.

Viac informácií nájdete v klientskej zóne


Informačné kampane 2016/2017
 

Zabezpečujeme kompletný servis, online správu poistenia, každoročné porovnanie všetkých poisťovní, variabilitu splatnosti poistného, zľavy na poistné a likvidáciu poistných udalostí.

Spoluprácou v oblasti komplexného poistenia Vašej poľnohospodárskej firmy získate zvýhodnenia pre ďalšie poradenské služby portálu AGROPORADCA / platby-projekty-finacie-poistenie-reality.


Sezóna 2016/2017

Poistenie plodín / porovnanie 3 poisťovní:

Ponúkame porovnania 3 poisťovní s rôznymi variantmi ukazovateľov a odborné vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory na poistenie plodín (platí pre podporované plodiny).

 1. Živelné poistenie
  • poistné nebezpečenstva – krupobitie, víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy
  • je možná aj kombinácia nebezpečenstiev, pričom základom je krupobitie
  • nutnosť upísania do 15.5.

 2. Jarný mráz
  • v období od 21.3. do 20.6.
  • nutnosť upísania do 15.3.
  • nutnosť upísania do 9. Marca bez čakacej doby

 3. Vymrznutie (zimný mráz)
  • v období od 1.11. do 20.3.
  • nutnosť upísania do 31.10.

 4. Sucho pri vzchádzaní
  • jarný úpis: 10 dní pred vysiatím na jar vysievaných plodín.
  • jesenný úpis: nutnosť upísania do 31.08, resp. 30.09.

 5. Sucho – kukurica
  • strata na úrode za predpokladu, že zrážkový deficit bude väčší / rovný 10 % daného vegetačného obdobia.

 6. Požieranie slimákmi
  • škody, ktoré vzniknú požerkami slimákov na mladých rastlinách poistených plodín.

 7. Poškodenie škodcami
  • cukrová repa, úhrada nákladov na nový osev.

 8. Poškodenie vetrom
  • škody na mladých rastlinách, ktoré vzniknú v dôsledku pôsobenia vetra.

 

Poistenie zvierat / porovnanie 4 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 4 poisťovní na poistenie všetkých druhov a kategórií hospodárskych zvierat, rekreačných alebo športových zvierat. Ponuky vypracujeme vo všetkých poisťovniach s rôznymi variantmi ukazovateľov na výber.

Poistenie majetku, zodpovednosti, zamestnancov a iné / porovnanie 20 poisťovní:

Ponúkame porovnanie ponúk 20 poisťovní a poistenie budov, hnuteľných vecí, zásob, lom strojov a technológií, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, environmentálnej škody, zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O), poistenie zamestnancov a iné.


Odborníci na poľnohospodárske poistenie / kontaktujte nás
Ing. Peter Pavlovič 0910 590 590
Ing. Juraj Pácal 0902 590 590
for english call 0902 690 690 
 
 
Na základe monitoringu pripravenosti poľnohospodárov na úspešné predkladanie žiadostí v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 poskytujeme všetkým záujemcom o profesionálne poradenstvo možnosť spolupráce.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac - vyplňte dotazník a Vaše kontaktné údaje alebo nás kontaktujte.
 
Informačné kampane 2015
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

od 21.09.2015 do 29.09.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 7 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP a so samostatnými bodovacími kritériami
 2. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 3. Maximálne 3 ŽoNFP na žiadateľa z toho každá na inú oblasť
 4. Každá oblasť rozdelená na dve podoblasti, do 250 tis. EUR deklarovaných oprávnených výdavkov (podoblasť A) a nad 250 tis. EUR (podoblasť B)
 5. V každej oblasti indikatívne vyčlenených 25 % prostriedkov na podoblasť A a 75 % na podoblasť B
 6. Výstupom výrobného procesu môže byť produkt zo Zoznamu produktov, ďalšie potraviny a ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
 7. Špecifické podmienky oprávnenosti projektov
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 10. Podmienky oprávnenosti žiadateľa
 11. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom:
  • zmenou intenzity podpory
  • prioritným zameraním projektu
  • súvisom so spracovaním ekologickej produkcie
  • zavedením inovatívnej technológie
  • výrobok má certifikát/značku kvality alebo chránené značenie

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

Oblasti podpory 6,7,8 od 2.09.2015 do 14.09.2015

Oblasti podpory 1,2,4,5 od 5.10.2015 do 30.10.2015

Vybrané novinky v ŽoNFP oproti predchádzajúcim kolám výziev

 1. 8 oblastí podpory, každá s vlastnou štruktúrou ŽoNFP
 2. Rozdielne termíny uzatvorenia Výzvy podľa oblastí
 3. Alokácia finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí
 4. Maximálne 2 ŽoNFP na žiadateľa
 5. Nový spôsob podávania ŽoNFP
 6. Oprávnenosť výdavkov s ohľadom na verejné obstarávanie
 7. Zoznamy oprávnených strojov, technológií resp. plodín
 8. Doplnené neoprávnené výdavky
 9. Ktoré bodové kritériá sú najdôležitejšie
 10. Možnosť ovplyvnenia bodového hodnotenia žiadateľom zmenou intenzity podpory
 11. Zvýšenie intenzity podpory pre vybraných žiadateľov
 12. Povinné a nepovinné prílohy pri ŽoNFP
 13. Demarkačná línia pre veľké projekty

Pre členov klubu AGROPORADCA máme pripravené bezplatné analýzy úspešnosti projektových zámerov a poradenstvo ako najlepšie využiť možnosti výzvy.

 
 
Ročná kompenzačná platba na DJ dojnice chované vo voľnom ustajnení.

Termín na predloženie Žiadosti na dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) je do 15.mája 2015 bez sankcie.

Podmienky podpory
Zvýšenie celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu:
Jednoradové boxy – 5,90 m2/dojnica
Protiľahlé boxy – 5,58 m2/dojnica
Kotercové ustajnenia – 7,19 m2/dojnica

Výška podpory je 130 EUR/DJ/rok

Spôsob výpočtu ustajňovacej plochy (čo sa do metodiky nedostalo)

Do výpočtu celkovej ustajňovacej plochy na dojnicu sa okrem rozmeru boxu resp. koterca započítavajú aj niektoré súvisiace plochy. (pre viac informácií kontaktujte info@agroporadca.sk )

Žiadosť na ZPZP je možné kombinovať so Žiadosťou na Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie (AEZ).
Výška kombinovanej podpory je 330 EUR/DJ/rok
 

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.