PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

DEMO VERZIA KLIENTSKEJ ZÓNY
Základné informácie


Právna forma s.r.o.
IČO XXX

Sídlo firmy
Okres Bratislava
Obec Bratislava
Ulica Landererova
Číslo súpisné 1
Číslo orientačné 1
PSČ 811 09

Korešpondenčná adresa
Okres Bratislava
Obec Bratislava
Ulica Turčianska
Číslo súpisné 2
Číslo orientačné 2
PSČ 821 09

Kontaktná osoba
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Aktuality


Základné služby
V základnom balíku poradenstva, podpisom rámcovej zmluvy ste získali prístup k informáciám, poradenstvo ako správne vyplniť žiadosti, individuálne konzultácie a pomoc pri vypĺňaní a predložení žiadostí. Jedná sa najmä o Jednotnú žiadosť, Doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, Žiadosť na AEZ, Žiadosť na ZPZP. Základné služby sú vhodné pre prípravu a predloženie žiadostí.

Po predložení žiadostí sa tieto posudzujú na PPA a konfrontujú s inými žiadosťami. Na základe vplyvov tretích osôb (napr. konkurentov alebo špekulácií v rámci žiadostí prichádza pomerne často k úmyselne aj neúmyselne vyvolaným nedostatkom v žiadostiach. Pre tieto prípady poskytujeme Doplnkové služby - Monitoring žiadostí a Monitoring záujmových pozemkov a konkurencie.
Registračné číslo žiadateľa
Priame platby
hodnota
sadzba
suma
Oddelené priame platby
režim jednotnej platby na plochu (SAPS)
krátenie jednotnej platby na plochu
platby prospešné pre klímu a životné podmienky - greening
- diverzifikácia plodín
- trvalý trávny porast
- oblasti ekologického záujmu
platby pre mladých poľnohospodárov
Viazané platby
platba na pestovanie cukrovej repy
platba na pestovanie chmeľu
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie rajčiakov
platba na chov bahníc, jariek a kôz
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Prechodná vnútroštátna platba
vnútroštátna doplnková platba na plochu
vnútroštátna doplnková platba na chmeľ
vnútroštátna doplnková platba na dobytčie jednotky
Dojčiace kravy
krátenie jednotnej platby na plochu █,████████
Ovce a kozy (júnové)
koeficient krátenia na ovce a kozy (júnové) █,████████
historické stavy
1 034 556,00 €
spolu
PRV platby
hodnota
sadzba
suma
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 75 / 2015
Ekologické poľnohospodárstvo dokument 1 dokument 2
Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - TTP dokument
Platby v horských oblastiach alebo v iných oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) vyrovnávací príspevok dokument 1 dokument 2
Platby za environmentálno - klimatické záväzky dokument 1 dokument 2 dokument 3 dokument 4
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve / zemiaky
integrovaná produkcia vo vinohradoch
ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
multifunkčné okraje polí
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov dokument 1 dokument 2 dokument 3
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v územiach európskeho významu
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v chránených vtáčich územiach
Dobré životné podmienky zvierat (EUR/DJ) dokument
Zlepšenie starostlivosti o dojnice
Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných
Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
46 359,00 €
spolu
V základnom balíku poradenstva, podpisom rámcovej zmluvy ste získali prístup k informáciám vo forme Aktualít klientskej zóny.

Individuálne informácie a poradenstvo ku kontrolám typu KNM, KK, KP a DPZ, ktoré sa týkajú vašej spoločnosti získate objednaním Doplnkovej služby – Monitoring žiadostí. Jedná sa najmä o Jednotnú žiadosť, Doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, Žiadosť na AEZ, Žiadosť na ZPZP.

Individuálne informácie a poradenstvo ku kontrole typu Vládny audit získate spoluprácou v časti Projekty.
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
V základnom balíku poradenstva, podpisom rámcovej zmluvy ste získali prístup k informáciám vo forme Aktualít klientskej zóny. Poskytneme Vám aj bezplatnú Analýzu úspešnosti Vašich projektových zámerov pred rozhodnutím o vypracovaní projektov. Základné služby sú vhodné pre všeobecné informácie, Informácie o aktuálnych výzvach a analýzu úspešnosti Vašich projektových zámerov.

Naše služby po podpise zmluvy na Projektový manažment: komplexné vypracovanie projektov a kompletizácia povinných príloh, riadenie projektov po podpise Zmluvy o NFP, žiadosti o platby, žiadosti o zmeny, monitorovacie správy, asistencia pri kontrolách.
Spolupráca pri poistení Vašej spoločnosti je v plnom rozsahu bezplatná a znižuje cenu za niektoré doplnkové služby.

Naše služby zahŕňajú nezávislú spoluprácu so všetkými poisťovňami v rozsahu: Porovnanie cien a podmienok poistenia pred začatím spolupráce, online a osobnú správu všetkých poistných zmlúv, likvidáciu všetkých poistných udalostí od nahlásenia až po poistné plnenie vyplatené na Váš účet.
Spolupráca pri financovaní Vašej spoločnosti je v plnom rozsahu bezplatná. Tieto služby poskytujeme len spolu so službami Poistenie.

Naše služby zahŕňajú nezávislú spoluprácu s vybranými bankami a leasingovými spoločnosťami: Porovnanie podmienok finančných produktov, zmluvný servis, správu finančných produktov a refinancovanie.
Doplnkové služby
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Obsah je prístupný v Klientskej zóne
Poradcovia

Službu poskytujeme v nasledovnom rozsahu (vyberte si):

Architekt
Daňové poradenstvo
Cross Compliance
IT, software, hardware
Kúpa a predaj farmy a pozemkov
Poradca chovateľa
Právne služby
Stavebné práce a inžinierska činnosť
Účtovníctvo
Verejné obstarávanie
Web dizajnér
Životné podmienky zvierat
Využívame celoslovenskú sieť odborníkov v rôznych oblastiach poradenstva a služieb. Vyberte si požadovaných odborníkov. Prvá konzultácia je bezplatná.

Prečo mám uzatvoriť rámcovú zmluvu na spoluprácu s portálom agroporadca na všetky moje poľnohospodárske firmy?
Odpoveď
Nie je to potrebné ale ak uvažujete o optimálnom využití možností agroporadcu tak to odporúčame.

Základné dôvody:
  1. Efektívne dlhodobé podnikateľské plánovanie a spolupráca
  2. Efektívne poradenstvo od odborníkov - agroporadcov
  3. Rozdelenie rizika kontrol pri žiadostiach na priame a PRV platby
  4. Lepšie príležitosti pre získanie nenávratných finančných príspevkov
  5. Jednoduchšia diverzifikácia a reštrukturalizácia výrobného plánu
  6. Zníženie nákladov na poradenstvo pri doplnkových službách

Správne nastavenie poradenstva a optimálne využitie možností skupiny je účinné najmä v prípade zapojenia všetkých členov skupiny do nášho systému. Podmienkou je uzatvorenie rámcovej zmluvy na každého člena (každé IČO) vo vašej skupine. Následne Vám vytvoríme v klientskej zóne agroporadca Váš holding.

Obsah je prístupný v Klientskej zóne


©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.