PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Návrat do AgroporadcuZÓNA PRE KLIENTOV

Prihláste sa na semináre
Sporné užívacie právo - kríženie

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk ako aj s odborníkmi z organizácií zabezpečujúcich implementáciu platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (MPRV SR, PPA) pripravujeme v mesiacoch júl - august 2017 individuálne semináre na tému predchádzanie a eliminácia následkov kríženia (viacnásobných deklarácií) v rámci priamych platieb vrátane právnej pomoci pre prípady nevyplatených priamych platieb.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.


UKSUP - zelená oblasť

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk pripravujeme individuálne semináre, na ktorých budú prezentované najaktuálnejšie informácie týkajúce sa problematiky UKSUP – zelená oblasť. Semináre budú zamerané najmä na:

  • používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín,
  • greening a viazané platby na ovocie a zeleninu,
  • integrovaná produkcia: ovocie, zelenina, vinič,
  • súviasiaca legislatíva – výklad a aktuality,
  • povinnosti poľnohospodára – prehľady a hlásenia.

Miesto konania: Bratislava

Termíny seminárov:Uzávierka prihlášok - priebežne. Vyplňte prihlasovací formulár. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky. Termíny konania seminárov budú zaslané len vybraným záujemcom.Záujemcovia o individuálne konzultácie volajte 0902 690 690.

Prezentácie
O nás

Agroporadca od roku 2002 spolupracuje s podnikateľmi pôsobiacimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby, v potravinárstve a v poradenstve.

Agroporadca je zameraný na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení Programu rozvoja vidieka, externé investičné, prevádzkové financovanie a refinancovanie, optimalizáciu nákladov na poistenie, správu poistenia, likvidáciu poistných udalostí, realitné služby a pozemkové právo a poskytuje služby špecializovaných odborných poradcov v ŽV a RV.

Cieľom spolupráce je čo najlepšie využitie možností sektoru pôdohospodárstva a PRV 2014-2020 pre každého poľnohospodára.

Partneri
Skeagis


Agrobiznis


Kontakt
info@agroporadca.sk +421 902 690 690
 

Priame platby 2018

Vypracovanie jednotnej žiadosti

V spolupráci s odborníkmi spolupracujúcimi s portálom agroporadca.sk sme pre Vás pripravili možnosť elektronického vypracovania Jednotnej žiadosti (JŽ) v geopriestorovej aplikácii GSAA pre kampaň 2018 vrátane poradenstva pred a po podaní žiadosti najmä v súvislosti s aktuálnymi platbami PRV, problematikou kríženia a užívacieho práva.

  • Poradenstvo pred podaním žiadosti
  • Poradenstvo po podaní žiadosti
  • Online správa GSAA konta

Žiadosti je možné bez zníženia výšky platby predkladať na PPA v termíne od 22.03.2018 do 15.05.2018

Meno / spoločnosť
IČO
email

DOTAZNÍK - informácie o rozsahu poradenstva otvoriť

Viac informácií o poradenstve a spolupráci sa dozviete po vyplnení časti DOTAZNÍK. Po doručení vyplneného dotazníka Vám navrhneme termíny na konzultáciu. Konzultácia nezaväzuje žiadnu zo strán k uzatvoreniu spolupráce. Poskytovateľ si vyhradzuje právo termín na konzultáciu neposkytnúť bez uvedenia dôvodu alebo z kapacitných dôvodov.

Vyberte si oblasti, o ktorých sa chcete dozvedieť viac:otvoriť
Pre konzultáciu volajte +421 902 690 690, for english call +421 902 690 690
1 / 3
Oddelené priame platby dokument 1 dokument 2 dokument 3
režim jednotnej platby na plochu
platby prospešné pre klímu a životné podmienky - greening
- diverzifikácia plodín
- trvalý trávny porast
- oblasti ekologického záujmu
platby pre mladých poľnohospodárov
Viazaná podpora dokument 1 dokument 2
platba na pestovanie cukrovej repy
platba na pestovanie chmeľu
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
platba na pestovanie rajčiakov
platba na chov bahníc, jariek a kôz
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
Prechodná vnútroštátna platba dokument 1 dokument 2
doplnková vnútroštátna platba na plochu
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
ekologické poľnohospodárstvo dokument 1 dokument 2
kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - TTP dokument
platby v horských oblastiach alebo s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) dokument 1 dokument 2
Platby za environmentálno - klimatické záväzky dokument 1 dokument 2 dokument 3 dokument 4
integrovaná produkcia v ovocinárstve
integrovaná produkcia v zeleninárstve / zemiaky
integrovaná produkcia vo vinohradoch
ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
multifunkčné okraje polí
ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
ochrana dropa fúzatého
ochrana biotopov sysľa pasienkového
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Lesnícko - environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov dokument 1 dokument 2 dokument 3
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v územiach európskeho významu
platby na lesnícko-enviromentálne záväzky v chránených vtáčich územiach
Dobré životné podmienky zvierat dokument
Zlepšenie starostlivosti o dojnice
Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných
Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
Sporné užívacie právo
KNM kontrola na mieste
KK Krížová kontrola
KP Kontroly na krížové plnenie
DPZ Kontroly na diaľkový prieskum zeme
Vládny audit
bezplatný audit poistenia
hospodárske zvieratá
plodiny a plodinové zásoby
budovy, hnuteľné veci, zásoby
lom strojov a technológií
motorové vozidlá, PZP
motorové vozidlá, KASKO
všeobecná zodpovednosť za škodu
environmentálna škoda
zodpovednosť štatutárnych orgánov (D&O)
zodpovednosť zamestnancov
Prevádzkové financovanie
Investičné financovanie
Projektové financovanie
Preklenovacie financovanie
Skladiskové záložné listy
Tovarové záložné listy
Leasing
nákup
predaj
prenájom
Stanovisko
Informačné memorandum
Due Diligence
Realitná mediácia
Právne služby
Architekt
Audit a Daňové poradenstvo
Cross Compliance
IT, software, hardware
Kúpa a predaj farmy a pozemkov
Právne služby
Stavebné práce a inžinierska činnosť
Účtovníctvo
Verejné obstarávanie
Web dizajnér

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.